The Team

Meet The QC Squad
Meghna Basant
Nidasha Riyaz
K V HUDAIF
Dhanoop T
Shanish Kumar P K
Aslam N V
Shilpa J
Anudev V
Bipin Krishna P
Vishnu P
Ajith
Ajay Vishnu S

The Team

Meet The QC Squad
Meghna Basant
Nidasha Riyaz
 Hudaif K V
Dhanoop T
Shanish Kumar P K
Mohammad Aslam N V
Shilpa J
Anudev V
Bipin Krishna P
Vishnu P
Ajith
Ajay Vishnu S